OMACH_logo_kciuk_małe

Projekt „Open Minded+Active+Creative=Hired” jest odpowiedzią na sytuację młodych ludzi w Europie. Kwestiami, wokół których jest on rozwijany są zarówno temat bezrobocia wśród młodych ludzi i jego przyczyn rozumianych w kategoriach globalnych, jak i istniejącego wśród szeroko pojętej młodzieży europejskiej problemu w nastawieniu, braku chęci do działania, problemów z dostępem do wiedzy na temat istniejących szans i możliwości, a także ogólnego pesymizmu towarzyszącego ich codziennych zmaganiom z otaczającą rzeczywistością. Realizacja projektu ma wspomóc zapoczątkowanie procesu odświeżania postrzegania szans stojących przed młodymi ludźmi w ich państwach i dać impuls do działania poprzez podejmowanie kolejnych inicjatyw. Uczestnicy będą mieli okazję współpracować przez cały czas trwania projektu w grupach międzynarodowych, rozwijać siebie i innych, skupiając się na aspektach związanych z międzykulturowością, współpracą międzynarodową, przedsiębiorczością społeczną – rozumianą nie tylko jako podejście do biznesu, ale także jako ogólne nastawienie i sposób myślenia w trakcie codziennych działań, oraz z sektorem młodzieżowym i sposobami jego rozwoju. Projekt ma pokazać młodym ludziom nowe sposoby nauczania, wykorzystujące instrumenty edukacji nieformalnej, promując włączenie społeczne, tworzenie nowych szans na znalezienie zatrudnienia, rozwój znajomości języków obcych i wiedzy na temat innych państw i kultur, a także dać możliwość wizytacji ważnych miejsc związanych z tematyką projektu.

Cele projektu:

– aktywizacja i pobudzenie kreatywności młodych ludzi;

– zaprezentowanie wachlarza istniejących szans i możliwości tworzonych dzięki rozwojowi współpracy międzynarodowej dla młodych ludzi oraz zachęcenie do podejmowania inicjatywy i kreowania rzeczywistości jako studenci i nauczyciele, pracownicy i pracodawcy zarazem;

– pogłębienie dialogu międzykulturowego poprzez ukazanie wspólnych elementów, wartości oraz interesów dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej;

– zwiększenie otwartości młodych ludzi jako obywateli Unii Europejskiej na inne społeczeństwa i ich kultury;

– ukazanie Polski i polskiego społeczeństwa jako przykładu otwartości na pragmatyczny rozwój współpracy, w tym stosunków gospodarczych;

– ukazanie ogromnej roli młodych ludzi przyczyniających się do wykorzystania istniejącego potencjału wzajemnych relacji oraz ich rozwoju dla poprawienia perspektyw życia w zmieniającej się Europie;

– promowanie nauczania nieformalnego oraz ukazanie możliwości, jakie dają technologie informacyjne i komunikacyjne w poruszanie się w obrębie dzisiejszych państw i społeczeństw;

– promowanie nauki języków, jako sposobu na odnalezienie się na zagranicznych rynkach pracy i zdobywania tam doświadczenia oraz kolejnych kompetencji.

Partnerzy:

– Europejskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych (Polska)

– Udruga mladih ‚Device’ (Chorwacja)

– Still running (Łotwa)

– Asociatia Young Initative (Rumunia)

– Association ‚MeOut’ (Węgry)

Uczestnicy: 35 młodych osób w wieku 18-26 lat z Chorwacji, Łotwy, Polski, Rumunii i Węgier, a także liderzy grup – łącznie 40 osób

logo ECIM

Asociatia Young Initiative

Still running

Udruga mladih Device

Opis działań:

Główne działanie realizowane będzie w Warszawie, w dniach na 12-20.03.2016. W tym czasie młodzi ludzie będą mieli okazję brać udział w przygotowanym programie składającym się z 3 połączonych ze sobą bloków – ‚Open Minded’, ‚Active’, ‚Creative’, których realizacja ma pozwolić im na rozwój osobisty oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienia oraz skuteczne podejmowanie inicjatyw osobistych i zawodowych w przyszłości. 9-dniowy projekt będzie dla uczestników mieszanką pozwalającą na nabycie nowej wiedzy, umiejętności oraz postaw, które przekazywane stopniowo wspomogą ich proces rozwoju oraz przyczynią się do zwiększenia ich wkładu w życie społeczeństw. W ramach przygotowanych aktywności m.in.

1)      Wizyta w Google Campus Warsaw;

2)      Spotkanie z Danielem Moczydłowskim ? przedstawicielem firmy enjoyIT, web designerem, młodym przedsiębiorcą, web designerem, młodym przedsiębiorcą, jednym z nielicznych Polaków, zaproszonych przez firmę Microsoft do pracy w Dolinie Krzemowej;

3)      Warsztaty tematyczne w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Metodologia: Aktywności oparte na elementach edukacji nieformalnej ? Holistic Learning, Experiental Learning, Diversified Education, Learning by Challenges ? wykorzystane w warsztatach, grach symulacyjnych, dyskusjach, prezentacjach, grach terenowych, wizytach poznawczych.

Zakładane rezultaty:

– budowa grupy otwartych, aktywnych i kreatywnych młodych ludzi;

– wzrost ich świadomości dotyczącej istniejących możliwości i szans, a także ich potencjału (poczucia własnej wartości, pewności siebie itp.);

– poprawa znajomości języków obcych, gotowości do podejmowania wyzwań, otwartości na zmiany i różnorodność;

– rozwój kompetencji interpersonalnych i społecznych ? rozwinięcie kluczowych kompetencji zaliczanych do umiejętności miękkich, związanych z poruszaniem się w ramach grup, społeczności;

– nabycie nowej wiedzy i doświadczenia związanego z poznanymi i rozwiniętymi postawami, w tym szeroko pojętą przedsiębiorczością;

– rozwój przyjaznego środowiska multikulturowego opartego na dialogu i wzajemnym zrozumieniu.

Oddziaływanie projektu oraz korzyści długoterminowe:

Opisane cele, założenia, działania, a także ich wpływ na uczestników i grupy docelowy, mają w dłuższym okresie wywrzeć wpływ nie tylko na skalę lokalną i regionalną, ale także krajową i międzynarodową. Cały projekt ma pozwolić na wykreowanie w świadomości młodych ludzi wizji i świadomości wielości opcji i rozwiązań, które dzięki nim mogą być wykorzystywane w ich państwach w ramach pracy ze społecznościami na wielu szczeblach. Ich nastawienie do wytwarzania bodźców wobec swojego naturalnego otoczenia ? na uczelni, w pracy, w gronie znajomych, przełoży się na aktywizację szerszego grona ludzi, którzy zrozumieją, że dzięki otwartości, aktywności i kreatywności składających się na przedsiębiorcze nastawienie do życia codziennego można zyskać znacznie więcej niż poprzez bierność czy usilne trzymanie się ideologicznych haseł i wynikających z nich problemów międzykulturowych.