Z okazji Mie?dzynarodowego Dnia Wolontariusza zapraszamy do BUW.
Spotkanie: Mie?dzynarodowy Dzien? Wolontariusza ? wolontariat w Polsce i za granica?
5 grudnia (czwartek), 17.30
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, siedziba Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW, ul. Dobra 56/66
Udział wezma? przedstawiciele: Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW, Polskiego Centrum Pomocy Mie?dzynarodowej (PCPM) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Wystawa zdje?c?: Wolontariat w Sudanie Południowym w ramach programu
?Wolontariat Polska Pomoc 2013?
2-8 grudnia (poniedziałek ? niedziela)
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, gło?wna aleja / parter, ul. Dobra 56/66
Punkt informacyjny: Spotkanie z wolontariuszem Polskiego Centrum Pomocy Mie?dzynarodowej na temat m.in. jego wolontariatu w Sudanie Południowym
7 grudnia (sobota), 11.00-14.00
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, gło?wna aleja / parter, ul. Dobra 56/66
Na wydarzenia zaprasza:
Polskie Centrum Pomocy Mie?dzynarodowej (PCPM)
Partnerzy:
Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu ?Wolontariat Polska Pomoc 2013?
Partner medialny: Radio Campus
Wolontariat PCPM – os?wietlanie os?rodko?w zdrowia w Sudanie Południowym
Obszar Sudanu Południowego został w znacznym stopniu zniszczony podczas wojny domowej.

Do tej pory kraj ten boryka sie? z odbudowa? podstawowej infrastruktury, takiej jak sieci dro?g, zas? budowa elektrowni i sieci przesyłowych pra?du to perspektywa dalekiej przyszłos?ci. Oznacza to, z?e przez kolejne minimum 10 lat nawet duz?e miasta w Sudanie Południowym nie be?da? miały pra?du elektrycznego, zas? mieszkan?cy obszaro?w wiejskich nie skorzystaja? z dobrodziejstw elektrycznos?ci przez kolejne dziesie?ciolecia.

WolontariatPCPMwSudaniePoludniowymOswietlanieOsrodkowZdrowia-3

 Od 2011 roku Polskie Centrum Pomocy Mie?dzynarodowej (PCPM) wspomaga rozwo?j os?wietlenia w os?rodkach zdrowia, w kto?rych panuje wyja?tkowo cie?z?ka sytuacja. Pomimo godzin nocnych konieczne jest prowadzenie zabiego?w medycznych cze?sto ratuja?cych z?ycie. W kaz?dej z przychodni rejonowych przychodzi na s?wiat co miesia?c s?rednio 40-50 dzieci, a połowa porodo?w ma miejsce podczas godzin nocnych. Jak zauwaz?a Kamil Ewertowski, wolontariusz PCPM pracuja?cy w Sudanie Południowym ?ze wzgle?du na brak os?wietlenia wynikaja?cego z bardzo duz?ego kosztu benzyny do generatoro?w (3 USD/litr) i brakiem funduszy zwia?zanych z kryzysem budz?etowym rza?du Sudanu Południowego, lekarze musza? uz?ywac? latarek podczas przyjmowania porodo?w. Podobna sytuacja ma miejsce w trakcie wykonywania zabiego?w chirurgicznych?.

 W roku 2013 PCPM kontynuuje działania w obszarze instalacji os?wietlenia w przychodniach, ze specjalnym uwzgle?dnieniem obszaru Aweil North. Projekt w stosunku do lat poprzednich został wzbogacony o podstawowe szkolenia zawodowe z zakresu instalacji, obsługi i konserwacji systemo?w fotowoltaicznych. W cia?gu tygodniowego szkolenia, kto?re odbywa sie? dla ucznio?w ostatnich klas liceo?w  w wieku od 18 do nawet 26 lat, młodziez? uczy sie? wykorzystywac? w praktyce, nabyta? w szkole wiedze?. Kilkugodzinne zaje?cia laboratoryjne, z zakresu obsługi mierniko?w elektrycznych, sposobo?w poła?czen? przewodo?w, rodzajo?w os?wietlenia i działania paneli słonecznych odbywaja? sie? na sprze?cie dostarczonym przez PCPM i zakupionym w ramach programu „Wolontariat 2013 – Polska Pomoc”. Tygodniowe praktyki  zakon?czone sa? samodzielna? instalacja? autonomicznego systemu solarnego przez uczestniko?w zaje?c? pod opieka? wolontariusza, koordynatora projektu. ?Dzie?ki takim działaniom tworzymy nie tylko podstawowe warunki do pracy w os?rodkach zdrowia, ale ro?wniez? wspomagamy aktywizacje? zawodowa? młodych ludzi. Wielu z nich, zaraz po ukon?czeniu liceo?w, bardzo rzadko decyduje sie? na kontynuowanie edukacji wybieraja?c studia, gdyz? sa? one zbyt drogie. Tymczasem na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych pracowniko?w technicznych, wie?c ukon?czenie nawet podstawowego technicznego kursu kierunkowego, pozwala na włas?ciwy wybo?r zawodu i znacznie zwie?ksza szanse na znalezienie zatrudnienia?. ? podsumowuje Ewertowski.

WolontariatPCPMwSudaniePoludniowymOswietlanieOsrodkowZdrowia-2
Projekt realizowany jest dzie?ki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu
?Polska Pomoc ? Wolontariat 2013?.
Os?wietlenie kolejnych os?rodko?w zdrowia w Sudanie Południowym moz?na wesprzec? wpłacaja?c dowolna? kwote? na konto PCPM: 07114010100000522868001005
 
POLSKIE CENTRUM POMOCY MIE?DZYNARODOWEJ (PCPM)

PCPM jest organizacja? poz?ytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielaja?ca? pomocy humanitarnej i rozwojowej na s?wiecie oraz pomagaja?ca? ludziom dotknie?tym skutkami kryzyso?w humanitarnych – zaro?wno konflikto?w zbrojnych, jak i kle?sk z?ywiołowych. Fundacja została powołana, by łagodzic? naste?pstwa kryzyso?w humanitarnych oraz umoz?liwiac? ich ofiarom otrzymywanie pomocy z Polski.  Realizuje projekty z zakresu pomocy uchodz?com, edukacji i szkolen? dla młodziez?y, wzmacniania potencjału kobiet i rozwijania ich przedsie?biorczos?ci, rozwoju obszaro?w wiejskich, pomocy medycznej, w tym elektryfikacji os?rodko?w medycznych, zarza?dzania kryzysowego i wzmacniania potencjału samorza?do?w i jednostek ratowniczych.

W roku 2013 PCPM prowadzi projekty w Libanie, Sudanie Południowym, Etiopii, Gruzji, Tadz?ykistanie oraz w Autonomii Palestyn?skiej. Działalnos?c? PCPM w kraju skupia sie? na edukacji humanitarnej i rozwojowej oraz informowaniu o sytuacji humanitarnej w krajach dotknie?tych wojnami domowymi oraz kle?skami z?ywiołowymi.

Dalsze informacje:
Strona internetowa: www.pcpm.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/PCPM.NGO
E-mail: media@pcpm.org.pl
http://www.youtube.com/watch?v=dmDf2kK4y6E
– wypowiedz? słowackiego lekarza z roku 2012, nagrana w jednej z klinik, kto?ra? os?wietliło PCPM